Maintenance Specialist

Passionate to eat better, Infarm was founded in Berlin in 2013 by Osnat Michaeli and the brothers Erez and Guy Galonska. With the aim to share the goodness of own-grown produce with everyone, they developed a smart modular farming system, that allows distribution of farms throughout the urban environment, growing fresh produce in any available space and fulfilling any market demand. 

Today, with cutting edge R&D, patented technologies, and a leading multi-disciplinary team, Infarm is growing a global farming network helping cities become self-sufficient in their food production while significantly improving the safety, quality, and environmental footprint of our food. 

Be part of the Infarm (r)evolution and help people to take back ownership of their food. 

Who you are

Practical maintenance experience is required as you’ll be solving a variety of technical problems related to pipes, pumps, valves, radiators, irrigation systems, LED lamp units and fans.  You’ll also need to combine this, with great communication skills and the basic skills to maintain the smooth running of our software, ‘the brains’ of our urban farms. Previous software / coding skills are not required as training will be provided.

 • You're excited about our vision to reshape the food industry
 • You believe diversity, collaboration and teamwork are key drivers for success
 • You thrive in an environment where you can take ownership and solve hard problems
 • You love a challenge and want to do well while doing good
 • You want to expand your horizons and grow with us as we grow

Responsibilities

 • Solve any technical problems that may arise related to pipes, pumps, valves, LED lamps and fans
 • Help identify, report on and solve basic software issues (training will be provided and more complex software support will be given) 
 • Service the farms at our customer locations and in our plant hub on bi-weekly basis
 • As part of our infarm team, you will work closely with our infarm urban farmers and our customers to support the health of our farms
 • Follow a defined workflow and schedule
 • Use our online reporting system to log your work and any issues with the farms to our head office
 • Ensure the safety of yourself and others by following Health and Safety legislation and guidelines

* Please note that you should be able to perform on call duty over the weekend in a rotating schedule (approximately once per month)

Requirements

 • Good practical maintenance skills both electrician and plumbing 
 • Valid driver's license and working visa
 • Flexible with a proactive attitude and hands-on approach
 • Strong attention to detail and a good eye and caring for cleanliness around our farms
 • Both confident and comfortable working alone as well as part of a team
 • Comfortable with using computers to report issues and record your work
 • Fluent in Dutch and English

What we offer

 • Stay up-to-date: Regular global & regional All-hands meetings and Lunch & Learn sessions
 • Meet your colleagues: Join our various employee resource groups about D&I, sports, or virtual social activities
 • Take some time off: 30 days of annual paid time off, and an extra day off on your birthday
 • Be well: 24/7 professional counselling and various internal Health & Wellness initiatives (Yoga, Diet & Nutrition, and many more)
 • Travel to Work: Subsidized Swapfiets Bike Program
 • Stay fueled: Grab lunch, refreshments and free herbs

Infarm is an equal opportunity employer. We strive to grow an inclusive environment, where everyone can thrive, regardless of your background and circumstances. We nurture diversity because we appreciate the uniqueness and differences between people. Each employee’s distinctive experiences, perspectives, and viewpoints helps us build a resilient environment, where we can all learn, grow, and create great things together. All applicants are given equal opportunity regardless of age, gender identity or expression, language, disability, ethnic origin, national origin, religion, belief, culture, socio-economic status, or sexual orientation. 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Infarm werd in 2013 in Berlijn opgericht door Osnat Michaeli en de broers Erez en Guy Galonska, vanuit hun passie om beter te eten. Om iedereen op grote schaal te laten genieten van al het goede 'uit eigen tuin', ontwikkelden zij modulaire verticale farms die op verschillende plaatsen in de stad kunnen worden geplaatst, zodat groenten dichtbij het moment van aankoop of consumptie groeien en geoogst worden. 

Met geavanceerde R&D, gepatenteerde technologieën en een toonaangevend multidisciplinair team, ontwikkelt Infarm een wereldwijd farming netwerk dat steden helpt om zelfvoorzienend te worden in hun voedselproductie en dat tegelijkertijd de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van ons eten significant verbeterd.

Doe mee met de voedsel ( r ) evolutie en help mensen weer dichterbij de oorsprong van hun eten te brengen!

Jij bent:

Praktische onderhoudservaring is vereist omdat je een verscheidenheid aan technische problemen met betrekking tot leidingen, pompen, kleppen, radiatoren, irrigatiesystemen, LED-lampunits en ventilatoren oplost.  Je zult dit ook moeten combineren met goede communicatieve vaardigheden en de basisvaardigheden om de soepele werking van onze software, 'het brein' van ons Infarm netwerk, in stand te houden. Eerdere software / codeervaardigheden zijn niet nodig omdat er training wordt gegeven.

 • Je bent enthousiast over onze visie om de voedingsindustrie een nieuwe vorm te geven
 • Je gelooft dat diversiteit, samenwerking en teamwork de belangrijkste drijfveren zijn voor succes
 • Je voelt je comfortabel in een omgeving waar je verantwoordelijkheid kunt nemen en complexe problemen kunt oplossen
 • Je houdt van een uitdaging en wilt het goed doen terwijl je het goede doet
 • Je wilt je horizon verbreden en met ons meegroeien als we groeien

Verantwoordelijkheden

 • Het oplossen van technische problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot leidingen, pompen, kleppen, LED-lampen en ventilatoren
 • Hulp bij het identificeren, rapporteren en oplossen van basissoftwareproblemen (er wordt training gegeven en er wordt meer complexe softwareondersteuning gegeven)
 • De kassen op de locaties van onze klanten en in de hub van onze fabriek tweewekelijks te onderhouden.
 • Als onderdeel van ons infarmeringsteam werk je nauw samen met onze infarmering-stedenbouwers en onze klanten om de gezondheid van onze farms te ondersteunen.
 • Volg een gedefinieerde workflow en planning
 • Gebruik ons online rapportagesysteem om uw werk en eventuele problemen met de farms te loggen naar ons hoofdkantoor
 • Zorg voor de veiligheid van jezelf en anderen door het volgen van de gezondheids- en veiligheidswetgeving en -richtlijnen

Vereisten

 • Goede praktische onderhouds vaardigheden, zowel voor de elektricien als voor het loodgieterswerk.
 • Geldig rijbewijs en werkvisum
 • Flexibel met een proactieve houding en hands-on aanpak
 • Sterke aandacht voor detail en een goed oog en zorg voor netheid rond onze farms..
 • Zowel zelfverzekerd en comfortabel werken als deel uitmaken van een team
 • Comfortabel met het gebruik van computers om problemen te melden en uw werk vast te leggen
 • Vloeiend in Nederlands en Engels

Wat wij bieden

 • De kans om je bij Infarm aan te sluiten terwijl we ons over de hele wereld uitbreiden en de toekomst van het voedselsysteem helpen veranderen.
 • De mogelijkheid om de impact te vergroten en een echte partner voor het bedrijf te zijn.
 • Een vriendelijke werkomgeving met een gevarieerde groep gemotiveerde, getalenteerde en visionaire collega's.
 • Genereus aantal vakantiedagen
 • Verse kruiden om mee naar huis te nemen

Infarm geeft alle werknemers gelijke kansen. We streven naar een inclusieve omgeving, waar iedereen zich kan ontwikkelen, ongeacht je achtergrond en omstandigheden. We koesteren diversiteit omdat we het unieke karakter en de verschillen tussen mensen waarderen. De onderscheidende ervaringen, perspectieven en standpunten van elke werknemer helpen ons een veerkrachtige omgeving op te bouwen, waar we allemaal kunnen leren, groeien en samen geweldige dingen kunnen creëren. Alle sollicitanten krijgen gelijke kansen, ongeacht hun leeftijd, geslachtsidentiteit of -uitdrukking, taal, handicap, etnische afkomst, nationale afkomst, religie, geloofsovertuiging, cultuur, sociaaleconomische status of seksuele geaardheid.