Lead Maintenance Technician

**ENGLISH BELOW** **NB THIS ROLE STARTS IN SPRING 2022**

 

Jobtitel: Lead Maintenance Technician

Afdeling: Country Management 

Kontaktperson: Therese Scherer (Country Director Nordics)

Sted: København (IGC)

 

Infarm blev grundlagt i Berlin tilbage i 2013 af Osnat Michaeli og brødrene Erez og Guy Galonska. Målsætningen var at videreformidle de mange fordele, man får ved at dyrke sine egne fødevarer. Derfor udviklede Infarm-teamet et smart system inden for vertikalt landbrug, der gør det muligt at forvandle byen til en personlig køkkenhave og imødekomme efterspørgslen på markedet.
 

 

Infarm har via en banebrydende forskning, patenterede teknologier og et markedsførende tværfagligt team opbygget et voksende, globalt netværk, der hjælper byerne med at blive selvforsynende med hensyn til deres fødevareproduktion, optimere kvaliteten på fødevarerne og sikre, at de rejser så kort som muligt, før de ender på tallerkenen.  

 

Bliv en del af Infarm-(r)evolutionen, og lad os sammen tage kontrollen over vores fødevarer.  

Om dig

Udover det ledelsesmæssige aspekt af jobbet forventes den ledende vedligeholdelsestekniker at kunne udføre alle vedligeholdelsesteknikerens opgaver, når behovet opstår.

Vores Lead Maintenance Technician bliver afgørende for vedligeholdelsesgruppens daglige funktion såvel som for den velfungerende koordinering mellem hovedkvarterets vedligeholdelsesteam, lagerkoordinatoren og produktionslederen.

 

Som Lead Maintenance Technician vil du være ansvarlig for vedligeholdelsen af Infarms nyeste vertikale landbrugssystemer på vores "plante-hub" og fungere som en generel "handyman" for tekniske problemer relateret til vores dyrkningscentre eller automatiserede procesmaskiner. Du vil følge nøje definerede processer og kvalitetsstandarder for at sikre en problemfri drift, og at hardware og software fungerer korrekt. Du vil endvidere føre tilsyn med kemikalie- og gødningsforsyningen i driften. 

 

Eftersom vi introducerer nye vertikale landbrugssystemer og -teknologier til vores nye Infarm-dyrkningscentre, er vi på udkig efter en ledende vedligeholdelsestekniker, der vokser med udfordringerne og har praktisk erfaring med vedligeholdelsesarbejde, gerne inden for hydroponik, landbrug eller fødevareproduktion.

 • Du brænder for vores vision om at nytænke arbejdsgangene inden for fødevareindustrien.
 • Du tror på, at mangfoldighed, samarbejde og teamwork er nøglen til succes.
 • Du trives i et miljø, hvor du kan tage styringen og løse svære problemstillinger.
 • Du elsker en udfordring, og du gør altid dit bedste for at løse opgaven.
 •  

Primære ansvarsområder for Lead Maintenance Technician

Vedligeholdelse: 

 • Overvåge advarselssystem og billetstyringssystem
 • Planlægge og organisere forebyggende vedligeholdelsesarbejde samt prioritere korrigerende vedligeholdelseshandlinger

Koordinering:

 • Kommunikere med den regionale vedligeholdelsesspecialist og planteekspert
 • Koordinere med lagerkoordinatoren for at sikre, at vedligeholdelsesdele og -værktøjer er på lager

 • Koordinere med Customer Success Partners ved kunderelaterede problemer

Rapportering: 

 • Spore team-KPI'er
 • Give daglig/ugentlig feedback til produktionslederen

 • Udarbejde rapporter til driftslederen (teamets sundhed, problemer og behov, forskellige rapporter efter anmodning)

Ledelse:

 • Byde nye teammedlemmer velkommen og sikre, at de rette værktøjer for støtte og vejledning er på plads
 • Planlægge ressourcer, vagtplaner og opgaver for gruppen
 • Føre tilsyn med og lede vedligeholdelsesteknikerne
 • Planlægge og synkronisere gruppens ferier
 • Generelt: Følge Infarms retningslinjer for sundhed og sikkerhed
 • Bruge virksomhedens ejendele i henhold til ordensreglerne
 • Foregå med et godt eksempel 

Du skal udføre nedenstående opgaver som Lead Maintenance Technician

 • Udføre planlagt forebyggende vedligeholdelsesarbejde på alle produktionssystemer og delsystemer
 • Udføre korrigerende vedligeholdelsesarbejde på forskellige maskiner og hub-systemer forbundet med mekanisk og elektrisk udstyr
 • Lede arbejdet med opgraderinger/eftermonteringer på alt produktions- og feltdriftsudstyr efter behov
 • Overvåge instrumentpaneler ved de indendørs Infarms og hjælpe med at identificere, rapportere om og løse grundlæggende softwareproblemer
 • Vi forventer, at du kan samarbejde med maskinleverandører alt efter behov, når der skal udbedres alvorlige problemer samt for at arrangere vedligeholdelses- og serviceringsarbejde.
  Fungere som kontaktperson for leverandørens vedligeholdelsesteams
 • En anden opgave bliver at sørge for, at alt vedligeholdelsesarbejde udført af Infarmers eller eksterne leverandører er registreret og dokumenteret korrekt
 • Koordinere vedligeholdelsesarbejde i og omkring centrene, efterhånden som behovet opstår
 • Vedligeholde støttesystemerne i centret, såsom vaskemaskiner, pakkemaskiner, såmaskiner etc.
 • Opgaverne tæller også at planlægge, overvåge og blande gødningen til det hydroponiske dyrkningssystem. Du skal også blande gødning og pH-regulatorer alt efter behov i henhold til planteproduktionen
 • Varetage din og andres sikkerhed ved at følge retningslinjerne for sundhed og sikkerhed
 • Assistere og gennemføre Infarm-installationer og aktivering i henhold til definerede procedurer og kvalitetsstandarder
 • Lede og deltage i vagtrotationen for at sikre support til driften af Infarm døgnet rundt
 • Tilbyde afdelingstræning og vejledning til nye vedligeholdelsesteknikere

 

Kvalifikationer 

 • Erfaring med opsyn af et team Du er en naturlig leder og dygtig kommunikatør, både mundtligt og skriftligt
 • Du er god til at organisere og koordinere
 • Du har dokumenteret erfaring med mekanisk vedligeholdelsesarbejde i et industrielt miljø, gerne inden for en hydroponik, landbrug eller fødevareproduktion.
 • Du kan læse og forstå mekaniske/elektriske arbejdstegninger, skitser og servicemanualer
 • Du har en proaktiv holdning og hands-on tilgang til dit arbejde
 • Du har en stærk sans for detaljer og et godt øje for renlighed omkring vores Infarms

 • Du har evnen til at identificere og foretage fejlfinding af tekniske problemer på en klar og præcis måde
 • Du har et gyldigt kørekort
 • Du kan lejlighedsvis rejse i træningsøjemed eller for at støtte andre teams
 • Du skriver og taler engelsk og dansk flydende

Eftertragtede egenskaber

 • Interesse for hydroponiske dyrkningssystemer og software

 • Det er et stort plus, hvis du har erfaring med facility management

 • Det er endvidere en fordel, hvis du har gaffeltruckcertifikat
 • Det er et stort plus, hvis du har erfaring med arbejde i højder
 • Vi ser gerne, at du har erfaring med mekanisk, el- eller VVS-certificering, træningsdokumentation og/eller referencer

Vi tilbyder følgende

 • Spar op til fremtiden: Du bliver omfattet af en pensionsordning i henhold til overenskomsten
 • Få mulighed for ekstra fridage: Du får 30 feriedage plus en ekstra fridag på din fødselsdag
 • Nyd dine måltider: Du får måltidskuponer, snacks & drikkevarer på arbejdspladsen 
 • Hold dig opdateret: Du kan regelmæssigt deltage i praktiske globale og regionale møder og frokostsessioner, hvor du får mulighed for at lære nye ting
 • Cykl på arbejde: Du får rabat på Swapfiets cykelordning
 • Mød dine kollegaer: Du kan deltage i vores forskellige ressourcegrupper for medarbejdere omkring D&I, sportsaktiviteter eller virtuelle sociale aktiviteter
 • Fokus på velvære: Professionel rådgivning døgnet rundt og diverse interne initiativer for sundhed og velvære (yoga, kost og ernæring og meget mere) 

Et vigtigt fokuspunkt for Infarm er ligestilling og mangfoldighed. Vi stræber efter at opnå et inkluderende miljø, hvor alle trives, uanset baggrund. Vi værner om mangfoldighed og sætter pris på det unikke individ. Dine erfaringer, oplevelser, perspektiver og synspunkter hjælper os med at opbygge et sundt miljø, hvor vi alle kan lære af hinanden og udvikles sammen. Alle ansøgere tages i betragtning, uanset alder, køn, sprog, handicap, etnisk oprindelse, nationalitet, religion, tro, kultur, socioøkonomisk status eller seksuel orientering. 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Passionate to eat better, Infarm was founded in Berlin in 2013 by Osnat Michaeli and the brothers Erez and Guy Galonska. With the aim to share the goodness of own-grown produce with everyone, they developed a smart modular farming system that allows distribution of farms throughout the urban environment, growing fresh produce in any available space and fulfilling any market demand. 

 

Today, with cutting edge R&D, patented technologies, and a leading multi-disciplinary team, Infarm is growing a global farming network helping cities become self-sufficient in their food production while significantly improving the safety, quality, and environmental footprint of our food. 

 

Be part of the Infarm (r)evolution and help people to take back ownership of their food. 

Who you are

Except for the managerial aspect of the role, the Lead Maintenance Technician is expected to perform all the duties of the Maintenance Technician when the need arises.

The Lead Maintenance Technician is essential to the successful function of the Maintenance team, as well as the proper coordination between the HQ Maintenance team, Inventory Coordinator and Production Site Manager.

 

As a Lead Maintenance Technician, you will be responsible for the maintenance of Infarm’s newest farming systems at our plant hub and act as a general “handyman” for hub-related technical problems on our farms or automated process machinery. You’ll follow clearly defined processes and quality standards to ensure smooth operations and that hardware and software is working correctly. Furthermore, you will supervise the chemicals and fertilizer supply for operations. 

 

As we are introducing new farming systems and technology to our new Infarm Growing Centers, we are on the outlook for a Lead Maintenance Technician who is energized by challenges, is very reliable and has practical maintenance experience preferably within a hydroponic, agricultural or food manufacturing context.

 • You're excited about our vision to reshape the food industry.
 • You believe diversity, collaboration and teamwork are key drivers for success.
 • You thrive in an environment where you can take ownership and solve hard problems.
 • You love a challenge and want to do well while doing good.
 •  

Primary Team Lead Responsibilities

Maintenance: 

 • Monitor alerting system and ticketing system
 • Plan & organize preventive maintenance actions as well as prioritize corrective maintenance actions

Coordination:

 • Communicate with Regional Maintenance Specialist and Plant Expert
 • Coordinate with the Inventory Coordinator for maintenance parts & tools availability
 • Coordinate with Customer Success Partners for customer related issues

Reporting: 

 • Track team KPIs
 • Provide daily/weekly feedback to the Production Manager
 • Produce reports for the Operations Manager (team health, issues and needs, different reports upon request)

Management:

 • On-board new team members and set up the necessary tools
 • Mange teams resource-, shift- and task planning
 • Supervise & lead the Maintenance Technicians
 • Plan and synchronize team's vacations
 • General:Follow Infarm Health and Safety Guidelines
 • Use company belongings according to the Code of Conduct
 • Lead by example

Perform the below Maintenance Technician duties

 • Perform planned preventive maintenance, on all production operations systems and subsystems
 • Perform corrective maintenance on different machinery and hub systems associated with mechanical & electrical equipment
 • Lead upgrades/retrofits on all production and field operation equipment as needed
 • Monitor the dashboards of the indoor farms and help identify, report on and solve basic software issues
 • Liaise with machinery suppliers as required to rectify more serious issues and to arrange for maintenance and servicing. Act as the contact person for the supplier’s maintenance teams
 • Ensure that all maintenance work done by Infarmers or external contractors is registered and properly documented
 • Coordinate facility maintenance in and around the hubs as needs arise
 • Maintain the supportive systems in the facility, such as washing machines, packing machines, seeding machines etc
 • Plan, supervise and execute fertigation for the hydroponic system. Mixing fertilizers & pH regulators as needed to supply for the Hub’s plant production
 • Ensure your safety and the safety of others by following Health and Safety legislation and guidelines
 • Assist and complete farm installations and activation according to defined procedures and quality standards
 • Lead and be part of on-call duty rotation to ensure 24/7 support of Infarm operations
 • Provide departmental training and mentoring as needed to new Maintenance Technicians

 

Requirements 

 • Team supervision experience. Natural leader with strong verbal and written communication skills
 • Organizational and planning abilities
 • Proven mechanical maintenance experience in an industrial environment, preferably within a hydroponic, agricultural or food manufacturing context
 • Read and understand mechanical/electrical blueprints, schematic drawings and service manuals
 • Flexible with a proactive attitude and hands-on approach
 • Strong attention to detail along with a good eye caring for cleanliness around our farms
 • Able to identify and troubleshoot technical issues in a clear and concise manner
 • Valid driver’s license
 • Ability to travel for work for training purposes or to support other teams on occasion
 • fluent in English and Danish is a must

Special Things We Would Like to See

 • Interest in hydroponics systems and software
 • Facility management experience is a plus
 • Forklift license is a plus
 • Experience in working at heights is a plus
 • Mechanical, electrical or plumbing certification, training records and/or references

What we offer

 • Save Up: Pension scheme according to the provisions of the collective agreement
 • Take some time off: 30 days of annual paid time off, and an extra day off on your birthday
 • Enjoy your meal: Co-contribution meal vouchers, snacks & drinks 
 • Stay up-to-date: Regular global & regional All-hands meetings and Lunch & Learn sessions
 • Travel to Work: Subsidized Swapfiets Bike Program
 • Meet your colleagues: Join our various employee resource groups about D&I, sports, or virtual social activities
 • Be well: 24/7 professional counselling and various internal Health & Wellness initiatives (Yoga, Diet & Nutrition, and many more) 

Infarm is an equal opportunity employer. We strive to grow an inclusive environment, where everyone can thrive, regardless of your background and circumstances. We nurture diversity because we appreciate the uniqueness and differences between people. Each employee’s distinctive experiences, perspectives, and viewpoints helps us build a resilient environment, where we can all learn, grow, and create great things together. All applicants are given equal opportunity regardless of age, gender identity or expression, language, disability, ethnic origin, national origin, religion, belief, culture, socio-economic status, or sexual orientation.